دستگاه برق اضطراری (UPS)

با دستگاه برق اضطراری (UPS) دیگر اجازه ندهید دستگاه های مهم و حساس خاموش شوند
در آمپر های مختلف و کاربردی